www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2016-11-14 14:55:57)

Bargłów Kościelny, dnia 14 listopada 2016 r.

O.6220.4.2016.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 14 listopada 2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim zostało wydane postanowienie O.6220.4.2016.PB o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem WSTI.4240.127.2016.AN z dnia 10 listopada 2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Nr 41/O/NZ/2016 z dnia 08 listopada 2016r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie).

Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=711