www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O DRUGIEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU
Artykuł dodany przez: pawel (2016-11-10 14:44:34)

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

Wójt Gminy Bargłów Kościelny, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), ogłasza aukcję na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny (Sala konferencyjna – nr 1).

III. Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:

Przedmiotem aukcji jest autobus:

 • Marka, typ, model: AUTOSAN H09-21.41S;
 • nr fabryczny SUASW3AAPYS021721,
 • rok produkcji: 2000;
 • nr rejestracyjny: BAU E251;
 • data pierwszej rejestracji: 30.08.2000;
 • wskazania licznika: 149624 km;
 • całkowity przebieg: 149624 km;
 • masa całkowita: 12500 kg;
 • masa własna: 8400 kg;
 • rodzaj pojazdu/typ nadwozia: autobus szkolny;
 • silnik-zapłon, zasilanie: samoczynny;
 • układ-liczba cylindrów: sześć-rzędowy,
 • pojemność skokowa/moc KW: 6540/110;
 • pojazd kompletny, koloru pomarańczowego;

Uwagi: pojazd nie posiada ważnego badania technicznego;

W załączniku zdjęcia pojazdu.

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:

Przedmiot aukcji można oglądać na ul. Polnej w Bargłowie Kościelnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00.

V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

Cena wywoławcza przedmiotu aukcji w wynosi: 15 435,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100).

Wysokość postępowania: 154,35 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy).

VI. Informacje dotyczące wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu, tj.: 771,75 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 75/100).
 2. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym nr konta: 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 z adnotacją: „Wadium – kupno autobusu”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie aukcji, tj. do dnia 28 listopada 2016 r. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty - przekazu bankowego.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6.  Informacje dotyczące przebiegu aukcji:
 7. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości.
 8. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 10. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 11. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 12. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.
 13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.
 14.  Zastrzeżenie:

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=710