www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Artykuł dodany przez: pawel (2016-01-12 10:39:08)

Bargłów Kościelny, 12 stycznia 2016 roku
WB.6720.1.3.2016
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bargłów Kościelny
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku (włącznie). Wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres barglow@barglow.dt.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY Bargłów Kościelnyadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=707