www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Artykuł dodany przez: pawel (2016-10-27 15:28:11)

Bargłów Kościelny, 27 października 2016 roku

 

WB.6720.1.17.2016

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bargłów Kościelny

 Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 04 listopada 2016 r. do 05 grudnia 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach 730 - 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl oraz na BIP.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej.

Uwagi należy składać na piśmie kierowanym do Wójta Gminy Bargłów Kościelny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 grudnia 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2.

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński


Załączniki do treści:
PROGNOZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM.pdf (PDF, 48.43 MB)
• TEKST-UJEDNOLICONY-do-publ-wglądu.pdf (PDF, 2.62 MB)
UCHWAŁA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - PROJEKT.pdf (PDF, 92.25 MB)
ZAŁ2-do-publ-wglądu.pdf (PDF, 46.08 MB)
ZAŁ3-do-publ-wglądu.pdf (PDF, 43.78 MB)adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=706