www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych
Artykuł dodany przez: pawel (2016-10-20 13:09:31)

Ogłoszenie nr 327480 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.
Bargłów Kościelny: Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 305671-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 53404900000, ul. ul. Augustowska 47, 16320 Bargłów Kościelny, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 876 424 091, faks 876 424 562, e-mail kasjanowicz@barglow.dt.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.barglow.dt.pl, http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
O. 271.7.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych”. Inwestycja jest realizowana przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się: remont i wykonanie nawierzchni na boisku do gry w piłkę siatkową oraz wykonanie ogrodzenia boiska i terenu utwardzonego od strony zachodniej boiska, remont i wykonanie nawierzchni na boisku do gry w piłkę ręczną i tenisa ziemnego oraz wykonanie odwodnienia liniowego i ogrodzenia boiska. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36-cio miesięcznego okresu gwarancji na całość zamówienia, liczonego od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają SIWZ i załączniki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 37410000-5, 45212220-4, 45112720-8, 37450000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT376286.11
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
TORAKOL Rajmund Zalewski , info@torakol.pl, Koszczały 9, 88-210, Dobre, kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 344727.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344727.06
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 403440.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=705