www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych
Artykuł dodany przez: admin (2016-09-26 10:18:32)

 

Gmina Bargłów Kościelny     Bargłów Kościelny, dnia 23.09.2016 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

O. 271.7.2016  

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancja

Łączna punktacja

1.

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9,

88-210 Dobre

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski

ul. Włocławska 14C,

87-617 Bobrowniki

57,70

33,33

91,03

3.

Eurocourt Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 7,

26-600 Radom

51,27

33,33

84,60

 

 Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=704