www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja z otwarcia ofert Remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych
Artykuł dodany przez: pawel (2016-09-21 14:10:30)

Bargłów Kościelny, dnia 21 września 2016 r.

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

O. 271.7.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny z siedzibą przy ul. Augustowskiej 47, 16-320 Bargłów Kościelny informuje, że dnia 21.09.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych”, będącego I etapem realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 462.831,92 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (zł)

okres gwarancji

1

TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre

344.727,06

72 m-cy

2

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki

358.492,69

60 m-cy

3

Eurocourt Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 7, 26-600 Radom

403.440,00

60 m-cy

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=703