www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
Artykuł dodany przez: admin (2007-03-20 08:17:15)

Bargłów Kościelny , dnia 16 marca 2007 roku

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: WB.2222-3/07 /  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WB.2222-3/07 w trybie Przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

.....................................

(podpis kierownika Zamawiającego)
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=7