www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2016-08-19 10:57:42)

Bargłów Kościelny, dnia 19 sierpnia 2016 r.
O.6220.3.2016.PB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+528,30”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 19 sierpnia 2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+528,30”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim” zostało wydane postanowienie O.6220.3.2016.PB o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem WSTI.4240.89.2016.AN z dnia 19 sierpnia 2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Nr 33/O/NZ/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie).
Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
/-/
Andrzej Kwiecińskiadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=697