www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska
Artykuł dodany przez: pawel (2016-07-27 15:08:53)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94869-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego. 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących...
Termin składania ofert: 2016-07-06


Bargłów Kościelny: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego.
Numer ogłoszenia: 164241 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94869 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego. 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących rodzajów prac: roboty przygotowawcze i porządkowe, zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, wycinka zieleni wraz z transportem, wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami, zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją, inwentaryzacja powykonawcza, zdjęcie humusu, jego załadunek i transport, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej (krawężniki i obrzeża) wraz z transportem, wykonanie robót ziemnych wraz z plantowaniem skarp i transportem, wykonanie drenażu, ustawienie krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni na drodze, wykonanie nawierzchni chodników, przebudowę kabli telekomunikacyjnych. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 60-cio miesięcznego okresu gwarancji na całość zamówienia, liczonego od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 6. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub załącznikach do niej wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj. nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych materiałów lub urządzeń wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanych materiałów lub urządzeń itp.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: Budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3004612,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2381351,87

  • Oferta z najniższą ceną: 2381351,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2814870,19

  • Waluta: PLN .
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=692