www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: pawel (2016-06-30 12:26:14)

Obwieszczenie
Działając zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 672.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30 ). Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.barglow.dt.pl

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 22.07.2016 r. w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: barglow@barglow.dt.pl
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.
Zastępca Wójta
\-\
Radosław WawiórkoProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=682