www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia.
Artykuł dodany przez: admin (2016-05-20 14:00:10)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34315-2016 z dnia 2016-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Zamówienie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 2.1 Roboty ziemne. 2.2 Roboty fundamentowe. 2.3 Wykonanie ścian parteru. 2.4 Strop nad parterem. ...
Termin składania ofert: 2016-04-20

Bargłów Kościelny: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia.
Numer ogłoszenia: 129362 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34315 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 2.1 Roboty ziemne. 2.2 Roboty fundamentowe. 2.3 Wykonanie ścian parteru. 2.4 Strop nad parterem. 2.5 Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem. 2.6 Wykonanie elewacji. 3. Informacje o terenie budowy: Budynek położony jest w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia, gmina Bargłów Kościelny, działka ewidencyjna nr 702. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ). 5. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 7. Przedstawione w przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta (znaki towarowe, patent czy pochodzenie), należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady uPzp, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień. 8. Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania wyceny i może nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub błędnie określać ilości i rodzaje robót do wykonania. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć lub skorygować na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte lub źle określone w przedmiarach robót - Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Sznel, ul. Kościuszki 29A, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302990,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 307117,22

  • Oferta z najniższą ceną: 307117,22 / Oferta z najwyższą ceną: 408318,24

  • Waluta: PLN .
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=674