www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budy
Artykuł dodany przez: admin (2016-05-09 14:48:04)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 29485-2016 z dnia 2016-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Zamówienie obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku szkoły podstawowej i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej wraz z...
Termin składania ofert: 2016-04-07

Bargłów Kościelny: Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej.
Numer ogłoszenia: 115340 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29485 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku szkoły podstawowej i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Roboty rozbiórkowe zewnętrzne. 2.2 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne. 2.3 Przebudowa dachu. 2.4 Roboty budowlane wewnętrzne. 2.5 Roboty zewnętrzne. 2.6 Roboty sanitarne. 2.7 Roboty elektryczne. 2.8 Zagospodarowanie terenu wokół budynku. 3. Informacje o terenie budowy: Budynek położony jest w miejscowości Tobyłka, gmina Bargłów Kościelny, działka ewidencyjna nr 23/2, obręb Solistówka. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączone do SIWZ przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1, 45.21.10.00-9, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.11.13.00-1, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Formejster, Solistówka 18a, 16-320 Bargłów Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 577880,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 481029,60

  • Oferta z najniższą ceną: 481029,60 / Oferta z najwyższą ceną: 631959,41

  • Waluta: PLN .
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=671