www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Artykuł dodany przez: pawel (2016-04-04 14:45:13)

Bargłów Kościelny, dnia 04.04.2016 r.

Gmina Bargłów Kościelny                                             

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

Nr sprawy: O.271.3.2016.KS

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej” 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr I:

Czy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków należy do tego etapu realizacji inwestycji?

Odpowiedź na pytanie nr I:

Tak.

 

Pytanie nr II:

Jeżeli tak,  to czy wykonanie projektu przyłącza i montażu oczyszczalni leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr II:

Tak.

 Wójt
/-/
Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=663