www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Artykuł dodany przez: admin (2016-03-31 13:46:12)

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 31.03.2016 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: O.271.3.2016.KS

 

 Uczestnicy postępowania

 o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytania:

 

Pytanie nr I:

Mam kilka zapytań dotyczących zamówienia O.271.3.2016 na rozbudowę szkoły w Tobyłce, a mianowicie w przedmiarze robót nieuwzględnione zostały:
1. Koszt utylizacji gruzu i nadmiaru ziemi.
2. Koszty wywozu i utylizacji papy.
3. Brak kalkulacji rusztowań i czasu pracy rusztowań.

 

Odpowiedź na pytanie nr I:

Zgodnie z cz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt 9, przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania wyceny i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub błędnie określać ilości i rodzaje robót do wykonania. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć lub skorygować na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, powinien je wliczyć w cenę oferty.

 

Pytanie nr II:

„Mam też pytanie do gwarancji, gdyż zgodnie z nowelizacją, wprowadzoną Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (DzU 2014 poz. 827) wszelkie obiekty w rozumieniu art. 647 i art. 656 § 1 k.c. powinny zawierać się w pojęciu „nieruchomość”, w związku z czym długość okresu rękojmi (również gwarancji) powinna wynieść maksymalnie 5 lat. W związku z tym udzielnie gwarancji powyżej 5 lat nie powinno mieć wpływu na ocenę oferty”.

 

Odpowiedź na pytanie nr II:

Kwestię gwarancji ramowo regulują przepisy art. 577–581 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Celem Zamawiającego jest chęć, aby wykonany przedmiot zamówienia utrzymał swą funkcjonalność przez określony czas, co współgra z wymogiem efektywności poniesionych nakładów wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Zamawiający nie widzi przeszkód, aby strony umowy mogły ustalić między sobą okres trwania gwarancji dłuższy niż 5 lat, o czym wszyscy Oferenci zostali poinformowani i mają możliwość dokonania wyboru.

 

 

 

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=660