www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: pawel (2016-01-12 13:53:16)

Bargłów Kościelny, 12 stycznia 2016 roku

 WB.6720.1.3.2016

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bargłów Kościelny

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

 Wnioski w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku (włącznie). Wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres barglow@barglow.dt.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 WÓJT GMINY Bargłów Kościelny

 

Bargłów Kościelny, 12 stycznia 2016 roku

 WB.6720.1.3.2016

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bargłów Kościelny

 

 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

 Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny,
16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku (włącznie).

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=656