www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Artykuł dodany przez: pawel (2016-02-12 10:54:18)

Augustów, dnia 11.02.2016 r.
ABVI. 6740.5.1.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2013) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 10.02.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego złożonego w dniu 21.12.2015r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej “Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami” na działce nr ewid. 1 położonej w obrębie ewid. Sosnowo, gmina Sztabin, na działce nr ewid. 666 położonej w obrębie ewid. Jaziewo, gmina Sztabin, na działkach nr ewid. 599, 600, 601/1, 606/1, 846, 852, 857/1, 858/1, 859/1, 861, 862 położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu, wykonanie dojazdów do mostu od km 5+200,00 do km 5+510,00, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: 601/1 (z podziału działki nr ewid. 601 na działki nr ewid. 601/1 i 601/2), 606/1 (z podziału działki nr ewid. 606 na działki nr ewid. 606/1 i 606/2), 857/1 (z podziału działki nr ewid. 857 na działki nr ewid. 857/1 i 857/2), 858/1 (z podziału działki nr ewid. 858 na działki nr ewid. 858/1 i 858/2), 859/1 (z podziału działki nr ewid. 859 na działki nr ewid. 859/1 i 859/2) obręb ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi powiatowej.


Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Starosta Augustowskiadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=653