www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własn
Artykuł dodany przez: pawel (2015-11-04 09:24:37)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny

 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 90/2 o powierzchni 0,8102 ha, która położona jest we wsi Bargłówka, gm. Bargłów Kościelny, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1, stanowiąca własność Gminy Bargłów Kościelny;
 • Nieruchomość położona przy drodze powiatowej zamiejskiej relacji Tajno Łanowe – Netta Folwark, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów i budynków jako Bi - Inne tereny zabudowane;
 • Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny;
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego;
 • Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:
 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony – 07 lipca 2015 r.,
 • Drugi przetarg ustny nieograniczony – 15 września 2015 r.
 • Cena wywoławcza wynosi 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy i zero groszy). Sprzedaż nieruchomości jest ze zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 09 grudnia 2015 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania 12 grudnia 2015 r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Bargłów Kościelny – działka 90/2 Bargłówka”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w Sekretariacie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (pokój nr 5).
Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki;
 6. pisemną informację z nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę;
 7. pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

Szczegółowych informacji o rokowaniach, możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Pan Paweł Bućkowski w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pokój nr 2, tel. 87 642 40 91 wew. 18, codziennie w godzinach pracy urzędu;

Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny o godz. 11:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna);

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy i zero groszy) najpóźniej do dnia 09 grudnia 2015 r.
na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003
Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny;

Wpłacona zaliczka przepada w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy;
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań;
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy;
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty wieczystoksięgowej ponosi nabywca;
Wójt Gminy Bargłów Kościelny zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wójt Gminy
/-/
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=637