www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu
Artykuł dodany przez: pawel (2015-10-27 14:33:56)

Bargłów Kościelny, dnia 27.10.2015r.
O.6233.2.2015
OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.),
Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

Projektem PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2015-2032 oraz PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2015-2032.

Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, tel. 87 6424011). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny http://barglow@barglow.dt.pl Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 28.10.2015r. do dnia 20.11.2015r. w formie pisemnej na adres:
  • Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2015-2032


PROGNOZYA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2015-2032

Zastępca Wójta
Radosław Wawiórko

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=633