www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2015-10-08 13:21:16)

Bargłów Kościelny, dnia 08 października 2015 r.

O.6220.8.2015

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

z a w i a d a m i a m

  1. że w dniu 21 sierpnia 2015 r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Odział Terenowy w Suwałkach, ul. Sejneńska 37b, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Bargłówka I w km: 0+000 – 1+050 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu” przewidzianego do realizacji w  obrębie geodezyjnym Nowiny Bargłowskie w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim.
  2. Przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt. 88 lit. „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
    9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.
  3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.
  4. Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:
  • ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki.

W związku powyższym pismem znak O.6220.8.2015 z dnia 08 października 2015 r. wystąpiono do ww. Organu z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejszym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój 2, w godzinach
7:30 – 15:30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=632