www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2015-10-08 13:16:52)

Bargłów Kościelny, dnia 08 października 2015 r.

O.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Pogorzałka w km: 5+800 – 6+300 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu” położonego w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim oraz wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49, w powiązaniu z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 21 sierpnia 2015 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Odział Terenowy w Suwałkach, ul. Sejneńska 37B, 16-400 Suwałki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie wód realizowane przez udrożnienie rzeki Pogorzałka w km: 5+800 – 6+300 poprzez mechaniczne usunięcie namułów i rumoszu” przewidzianego do realizacji w  obrębie geodezyjnym Pruska, Tajenko w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim.

Przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt. 88 lit. „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ do wydania tej decyzji, po zasięgnięciu opinii:

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki.

Wobec powyższego w dniu 08 października 2015 r. wystąpiono do ww. organu właściwego do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=630