www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ
Artykuł dodany przez: admin (2015-09-04 14:18:42)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 205634-2015 z dnia 2015-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny (trasy 1-14) w tym uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Placówek...
Termin składania ofert: 2015-08-19

Bargłów Kościelny: DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ
Numer ogłoszenia: 230640 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205634 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny (trasy 1-14) w tym uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Placówek Oświatowych w Augustowie (trasa 15) wraz z zapewnieniem opieki, w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Dowóz uczniów obejmuje przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do szkół i ich odwiezienie do miejscowości zamieszkania oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu. Szczegółowy plan tras dowozu wraz z ilością kilometrów i liczbą uczniów do przewiezienia wyszczególniony został w załączniku nr 6 do SIWZ. Zakłada się, że łączna ilość kilometrów do przejechania w ciągu dnia na wszystkich trasach wynosi ok. 613 km. Ilość dzieci do przewiezienia w ciągu dnia - ok. 411. Przewidywana ilość dni realizacji usługi w trakcie trwania umowy - 376..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Turystyczne ZOOBI-TOUR Sp. j., ul. Polna 13, 16-320 Bargłów Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 848195,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 935781,28

  • Oferta z najniższą ceną: 935781,28 / Oferta z najwyższą ceną: 935781,28

  • Waluta: PLN .
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=627