www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
Artykuł dodany przez: admin (2015-08-26 13:51:40)

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 26.08.2015 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

     

 

Nr sprawy: O. 271.9.2015

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów  z terenu Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami: cena oferty brutto – waga 97 % i czasem podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii– waga 3%.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów

w kryterium cena

Liczba punktów

w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego

Liczba punktów

ogółem

1.

Usługi Turystyczne „ZOOBI-TOUR” Sp. j.

ul. Polna 13

16-320 Bargłów Kościelny

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Wykonawcę Usługi Turystyczne „ZOOBI-TOUR” Sp. j. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

  Wójt Gminy

 

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=625