www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Udzielenie kredyty długoterminowego w kwocie 720772,00 złotych z prz
Artykuł dodany przez: admin (2008-07-21 13:14:16)

Bargłów Kościelny, dnia 21.07.2008 r.

WB.2222-4/08

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 720.772,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, działając zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/, informuje o wyniku postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 720.772,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę :

1. Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym, ul. Tysiąclecia 6A, 16-320 Bargłów Kościelny (oferta Nr 1), który zaoferował cenę pozyskania kredytu: 135.115,48 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto piętnaście zł 48/100). Oferta uzyskała 100% pkt.

 

2. W przetargu złożono 2 oferty:

2.1. PKO Bank Polski S.A.

Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku

Centrum Korporacyjne w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 9 (oferta Nr 2)

zaoferowana cena pozyskania kredytu: 152.679,74 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł 74/100).

3. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

4. Żadna z ofert nie została odrzucona.

5. Żaden oferent nie został wykluczony.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=62