www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: pawel (2015-08-13 10:25:28)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkiem po byłej Szkole Podstawowej), położonej we wsi Bargłówka, gm. Bargłów Kościelny oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1.

 • Nieruchomość położona przy drodze powiatowej zamiejskiej relacji Tajno Łanowe – Netta Folwark, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów i budynków jako Bi - Inne tereny zabudowane.
 • Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy i zero groszy). Sprzedaż nieruchomości jest ze zwolniona od podatku VAT,art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna). 
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy i zero groszy) najpóźniej do dnia 11 września 2015 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.
 • I przetarg na zbycie ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 07 lipca 2015 r. Wszelkie dodatkowe informacje (w tym możliwości dokonania oględzin nieruchomości) można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91
  wew. 18. 

Wójt Gminy
/-/
Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=617