www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY.
Artykuł dodany przez: admin (2015-08-04 15:02:58)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162414-2015 z dnia 2015-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych próżniowych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny. Łącznie 60 instalacji solarnych na 60 budynkach, zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacjami...
Termin składania ofert: 2015-07-10

Bargłów Kościelny: ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY
Numer ogłoszenia: 198560 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162414 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych próżniowych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny. Łącznie 60 instalacji solarnych na 60 budynkach, zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacjami technicznymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.11.00-9, 45.33.10.00-6, 45.00.00.00-7, 45.22.30.00-6, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 553310,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 546010,20

  • Oferta z najniższą ceną: 546010,20 / Oferta z najwyższą ceną: 848190,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=607