www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: pawel (2015-07-23 14:50:45)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Barszcze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 53 o pow. 0,0800 ha, stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015090/1.

- Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona przy drodze krajowej DK61, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów i budynków jako Łąki trwałe - ŁVI.

- Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

- Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy i zero groszy). Sprzedaż nieruchomości jest ze zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

- Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.

- Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna).

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i zero groszy). najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny. 

- Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej
w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

- Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 02 czerwca 2015 r.

- Jeśli do  przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie działki objętej przetargiem.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91 wew. 18.

Wójt Gminy

 

Bargłów Kościelny 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=603