www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z PRZYCZEPĄ I ŁADOWACZEM CZOŁOWYM DO OBSŁUGI PSZOK
Artykuł dodany przez: admin (2015-06-25 11:50:10)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 135300-2015 z dnia 2015-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK. 2. Sprzęt wymieniony w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, nie uszkodzony, nie rejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku.
Termin składania ofert: 2015-06-15

Bargłów Kościelny: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z PRZYCZEPĄ I ŁADOWACZEM CZOŁOWYM DO OBSŁUGI PSZOK
Numer ogłoszenia: 155444 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135300 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z PRZYCZEPĄ I ŁADOWACZEM CZOŁOWYM DO OBSŁUGI PSZOK.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK. 2. Sprzęt wymieniony w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, nie uszkodzony, nie rejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Roltop Sp. z o.o., Cedry Małe ul. Wiślana 4, 82-020 Cedry Wielkie, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 286344,00

  • Oferta z najniższą ceną: 286344,00 / Oferta z najwyższą ceną: 286344,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=594