www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
_____
Artykuł dodany przez: admin (2008-06-11 09:32:17)

Zarządzenie nr 87/08

 

Wójta Gminy Bargłów  Kościelny

 

z dnia  6 marca 2008r.

 

       w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), w oparciu o program współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok, przyjętego Uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku- zarządza się co następuje:

§ 1. W celu oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych należących do zadań własnych gminy w dziedzinie działań na rzecz społeczności lokalnych powołuję Komisję Konkursową w składzie:

Kwiecińska Agnieszka

Ins. ds. Oświaty, kultury i Promocji Gminy

Urzad Gminy Bargłów Kośc.

Przewodniczący Komisji

 Adam Medykiewicz

Radny Powiatowy

Członek Komisji

Tomasz Oleksiuk

Radny Gminny

Członek Komisji

Korzun Dorota

Skarbnik UG Bargłów Kośc.

Członek Komisji

Wawiórko Radosław

Sekretarz UG Bargłów Kośc.

Członek Komisji

Andrzej Karpio

Sołtys Wsi Bargłów Kościelny

Członek Komisji

§ 2. Dopuszcza się możliwość realizacji zadań Gminy, objętych „Programem współpracy” przez jednostki organizacyjne Gminy przy zastosowaniu specjalnej procedury CPP, określonej przez „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich”.

§ 3. 1. Do zadań komisji należy dokonanie oceny zgłoszonych ofert na realizację poszczególnych zadań w dziedzinie, o której mowa w §1 oraz sformułowanie na piśmie wyników dokonanej oceny.

2. Przy dokonywaniu wyboru zgłoszonych ofert Komisja stosuje następujące kryteria punktowe:

 merytoryczne (stopień w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, formy, narzędzia, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji)- 6 pkt.

 finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania)- 4 pkt.

 organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe- profesjonalizm kadry, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu)- 4 pkt.

3. Wyniki swych prac, w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu, Komisja przedkłada Wójtowi Gminy w ciągu 7 dni od daty końcowej składania ofert.

§ 4. 1.Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego.

2. Komisja może obradować i podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu.

3. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

4. W posiedzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby spoza składu Komisji zaproszone przez jej Przewodniczącego.

§ 5. 1.Pracami Komisji kieruje i reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący.

2. W przypadku niemożliwości uczestnictwa Przewodniczącego w posiedzeniu Komisji, jej pracami kieruje Zastępca Przewdniczącego.

3. Do zadań Sekretarza Komisji należy udokumentowanie i przechowywanie dokumentacji ilustrującej przebieg posiedzeń i wyników prac Komisji.

§ 6. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=59