www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Artykuł dodany przez: pawel (2015-05-27 12:31:38)

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce starego mostu i budowie nowego o nr JNI 01015084 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek
w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami”

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 27 maja 2015 r. została wydana decyzja znak O.6220.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórce starego mostu i budowie nowego o nr JNI 01015084 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami”.

 Z treścią decyzji, aktami sprawy (postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, opinią Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Kwiecińskiadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=582