www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata
Artykuł dodany przez: admin (2015-05-21 14:24:45)

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko

„Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020”

zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych

rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia

zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone

uwagi i wnioski, wyniki postępowania transgranicznego oraz propozycje dotyczące metod

i częstotliwości monitoringu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość

1. Wstęp. 3

2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 3

2.1 Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. 3

2.2 Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. 3

2.3 Uzyskanie wymaganych opinii. 3

2.4 Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu. 3

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.. 3

3.1 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. 3

3.2 Zgłoszone uwagi i wnioski 3

3.3 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 3

3.4 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 3

3.5 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ww. ustawy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów lub programów. Ocena ta obejmuje:

1. uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

3. uzyskanie wymaganych opinii,

4. zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu,

 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

2. opinie właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego);

3. zgłoszone uwagi i wnioski;

4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;

5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko jest projekt dokumentu: Strategia rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020

Strategia obejmuje działania gminy na najbliższe lata 2015-2020.

2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech etapach:

- uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- uzyskanie wymaganych opinii,

- zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

2.1 Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

 

W dniu 19.12.2014 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.

W tej samej sprawie zostało wystosowane dnia 17.10.2014 uzupełnione pismem z dnia 22.12.2014 r., pismo do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  Białymstoku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Białymstoku pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. uzgodnił pismem WOOŚ-I.411.2.22.2014.AR pełen zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust.2 ustawy ooś.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uzgodnił pismem NZ0523.130.2014 również pełen zakres prognozy oddziaływania na środowisko

 2.2  Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

W styczniu 2015 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ww. ustawę Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020.

2.3 Uzyskanie wymaganych opinii.

Zgodnie z art. 54. ust. 1 ww. ustawy Wójt Gminy Bargłów Kościelny w dniu 30 stycznia 2015 r. przekazał projekt „ Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Zgodnie z ustawą ww. organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

W dniu 3 marca 2015 r. projekt został zaopiniowany negatywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Białymstoku.

W piśmie znak WOOŚ-I.410.2.2.2015 AR przedstawiono uwagi do projektu Prognozy.

Dnia 13 marca Wójt Gminy Bargłów Kościelny zwrócił się ponownie z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o zaopiniowanie poprawionej „Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r. znak WOOŚ –I.2.6.2015.AR zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt „Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko bez uwag i konieczności uzupełnień.

Zgodnie z art. 54. ust. 1 ww. ustawy Wójt Gminy Bargłów Kościelny w dniu 3 lutego 2015 r. przekazał projekt „Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do zaopiniowania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

Pismem z dnia 11 lutego 2015 znak NZ.0523.8.2015 Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaopiniował pozytywnie projekt „Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko bez uwag i konieczności uzupełnień.

2.4 Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów powiadamiając społeczeństwo poprzez zamieszczenie na okres od 23 grudnia 2014 do 13 stycznia  2015 ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. W informacji o skierowaniu ww. dokumentów do konsultacji społecznych wskazano na możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie w siedzibie Urzędu, przez okres 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podczas konsultacji była możliwość zapoznania się z projektami dokumentów w wersji elektronicznej zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu, natomiast wersje papierowe dostępne były w siedzibie Urzędu w godzinach pracy. 

W okresie tym nie wpłynęły żadne wnioski od społeczeństwa.

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

3.1 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko

W prognozie przedstawiono informacje o zawartości „Strategii rozwoju gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020”  oraz przedstawiono uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z dokumentów strategicznych wyższego szczebla. Stwierdzono zgodność dokumentu z celami i kierunkami innych strategii. W wyniku analizy i oceny istniejącego stanu środowiska zidentyfikowano istniejące problemy środowiskowe, istotne z punktu widzenia opracowywanej aktualizacji. Wskazano, że odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowych dokumentów oznaczać będzie niezrealizowanie zadań strategicznych z punktu widzenia gminy, w tym wielu inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Brak realizacji „ Strategii…” przyczyniać się będzie do stagnacji gminy jako jednostki samorządu terytorialnego z całymi tego konsekwencjami w tym środowiskowymi.

 W ramach prognozy dokonano analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną objęto przede wszystkim takie elementy środowiska jak: ludzie, zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczna, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne i zabytki.

Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań w odniesieniu do ww.

aspektów.  Analiza oddziaływań wykazała, że realizacja działań wynikających ze Strategii będzie miała zdecydowanie pro – środowiskowe oddziaływanie. Realizacja „ Strategii…” nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewidziano podjęcia takich działań.

3.2 Zgłoszone uwagi i wnioski

Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły do tutejszego Urzędu żadne uwagi i wnioski.

3.3 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Realizacja „

 

Strategii…” nie wywoła oddziaływań środowiskowych o charakterze transgranicznym, w związku z czym nie przeprowadzono transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

3.4 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

W projekcie Strategii wskazano propozycje wskaźników efektywności „ Strategii…” które

pozwolą ocenić zmiany w środowisku, które nastąpią w wyniku realizacji zaplanowanych działań. W związku z powyższym odstąpiono od określania dodatkowego monitoringu skutków realizacji dokumentu. Zestawienie wskaźników monitoringu zamieszczono w Tabeli nr 1

3.5 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych.

Przeprowadzona analiza oraz wynikająca z niej ocena zapisów „Strategii…” pozwala na stwierdzenie, że generalnie realizacja zapisów ww. dokumentu spowoduje poprawę stanu środowiska. Równolegle wpłynie ona na ograniczenie zużywania zasobów środowiskowych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków do harmonijnego wzrostu gospodarczego pozwalającego na zaspokojenie potrzeb gminy Bargłów Kościelny i jego mieszkańców.

Realizacja zapisów Strategii przyczyni się do:

1. ograniczenia emisji substancji i energii,

2. ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu,

3. racjonalnego gospodarowania środowiskiem oraz rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej,

4. zwiększenia aktywności obywatelskiej i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,

5. poprawy stanu bezpieczeństwa ekologicznego.

 

 

 

 

Tabela 1

System wskaźników monitorowania Strategii

Cel strategiczny 1 Konkurencyjna gospodarka

Cel operacyjny

Wskaźnik

Miara

Rozwój przedsiębiorczości

Udział powierzchni upraw ekologicznych

%

Liczba nowo zarejestrowanych firm

sztuka

Nowoczesna infrastruktura sieciowa

Odsetek podmiotów gospodarczych z dostępem do Internetu

%

Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu

%

Korzystający z sieci gazowej

%

Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

km

Cel strategiczny Powiązania krajowe i międzynarodowe

 

Cel operacyjny

Wskaźnik

Miara

Aktywność lokalnych przedsiębiorców na rynku ponadlokalnym

Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

%

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Powierzchnia nowoudostępnionych terenów inwestycyjnych

ha

Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej

Liczba nowych umów dotyczących współpracy w ramach EWT

sztuka

Podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej

Długość nowych lub zmodernizowanych dróg:

- gminnych,

- powiatowych,

-wojewódzkich

- krajowych

km

Cel strategiczny Jakość życia

 

Cel operacyjny

Wskaźnik

Miara

Zmniejszenie skutków problemów demograficznych

Przyrost naturalny

Narodziny/ w sztukach

Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym

%

 

Wskaźnik aktywności zawodowej:

- ogółem,

- osób w wieku 15-24 lat,

- osób w wieku 55 i więcej lat

%

Poprawa spójności społecznej

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

%

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

osoby

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego

Liczba zabitych w wypadkach drogowych

sztuki

Liczba rannych w wypadkach drogowych

sztuki

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw

%

Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

%

Udział odpadów zebranych w stosunku do odpadów wytworzonych

%

Odpady zebrane selektywnie z gospodarstw domowych

%

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=578