www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2020
Artykuł dodany przez: pawel (2015-05-15 15:12:55)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2020

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

 

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 08 czerwca 2015r.

 
 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=577