www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: pawel (2015-04-30 08:01:10)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Barszcze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 53 o pow. 0,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015090/1.

 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 53 o powierzchni 0,0800 ha, która położona jest we wsi Barszcze,
  gm. Bargłów Kościelny, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015090/1.

 • Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona przy drodze krajowej DK61, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Łąki trwałe - ŁVI.

 • Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy). Sprzedaż nieruchomości jest ze zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna).

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1.760,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych
  i zero groszy) najpóźniej do dnia 29 maja 2015 r.

  na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej
  w wyznaczonym terminie.

 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
  ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91 w. 18.

 • Link z lokalizacją działki.

   Wójt Gminy

    Bargłów Kościelny

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=572