www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o możliwości zapoznania się z projektem Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pal
Artykuł dodany przez: pawel (2015-04-17 15:09:59)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2015 – 2030

 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach 7:30 – 15:30
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

 

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 11 maja 2015 r.

 

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=569