www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+
Artykuł dodany przez: admin (2015-04-13 09:14:57)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 52502-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725. 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie m. in. następujących rodzajów prac: 2.1 Roboty...
Termin składania ofert: 2015-03-25

Bargłów Kościelny: Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725
Numer ogłoszenia: 81910 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52502 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725. 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie m. in. następujących rodzajów prac: 2.1 Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - usunięcie drzew i krzaków, - zdjęcie warstwy humusu. 2.2 Podbudowy: - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 2.3 Nawierzchnie: - Nawierzchnia z betonu asfaltowego, 2.4 Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy -pobocza żwirowe, - rowy, 2.5 Elementy ulic: - podbudowa, - ustawianie krawężników betonowych, - wykonanie chodników, - ustawienie obrzeży betonowych, - wjazdy i wyjazdy. 2.6 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe, - urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, 2.7 Zjazdy do gospodarstw. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 4. Szczegółowy zakres robót określają Przedmiar robót - załącznik nr 8 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36-cio miesięcznej gwarancji na całość zamówienia, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 6. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub załącznikach do niej wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj. nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych materiałów lub urządzeń wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanych materiałów lub urządzeń itp.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2285829,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1938673,37

  • Oferta z najniższą ceną: 1938673,37 / Oferta z najwyższą ceną: 3271977,59

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=566