www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty emont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+
Artykuł dodany przez: admin (2015-04-01 12:59:10)

 

Gmina Bargłów Kościelny     Bargłów Kościelny, dnia 01.04.2015 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ.271.3.2015  

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami: cena oferty brutto – waga 95 % i terminem gwarancji jakości – waga 5%.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości

Liczba punktów ogółem

1.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,00

5

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,16

5

92,16

3.

P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk

ul. Małyszówka Kolonia 33

16-200 Dąbrowa Białostocka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

56,29

5

61,29

4.

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta podlega odrzuceniu

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

 Wójt

 Andrzej Kwieciński

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=563