www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Wzory wniosków
Artykuł dodany przez: admin (2015-01-12 12:04:19)

Urząd Stanu Cywilnego:

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do doręczeń w RP

Pełnomocnictwo do wpisania treści aktu USC Budownictwo:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Rolnictwo i ochrona środowiska:

Szkody oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach i płodach rolnych, wykaz Kół Łowieckich

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr, ryś oraz niedźwiedź)


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Materiał pomocniczy KIP 2018


Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest


Wniosek i informacja o kastracji/sterylizacji psów na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2019 r.


Utrzymanie/hodowla psa rasy uznanej za agresywną

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wpis o zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Bargłów Kościelny w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebalisk zwłok zwierzęcych, prowadzenia spalarni zwłok spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Zasady usuwania drzew  i krzewów od 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewuGospodarka nieruchomościami:

Podział nieruchomości (zaopiniowanie i wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

Podział nieruchomości (wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

Rozgraniczenie nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości


Zagospodarowanie przestrzenne:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania

 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty  zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


IN -1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IL-1   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DL- 1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 


 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=550