www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zam
Artykuł dodany przez: admin (2014-12-31 13:32:02)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 400504-2014 z dnia 2014-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od...
Termin składania ofert: 2014-12-15

Bargłów Kościelny: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 424096 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400504 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. 2. Ilość osób zamieszkujących Gminę Bargłów Kościelny wg złożonych deklaracji wynosi 4.047 osób. Ilość nieruchomości zamieszkałych wg złożonych deklaracji wynosi 1151. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm Czyścioch Sp. z o.o. i RDF Sp. z o.o., ul. Kleeberga, 15-691 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 466550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 354031,56

  • Oferta z najniższą ceną: 354031,56 / Oferta z najwyższą ceną: 701136,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=546