www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Strategia Rozwoju Gminy Bargłów Koœcielny na lata 2015 – 2020
Artykuł dodany przez: pawel (2014-12-22 09:32:25)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2020

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 13 stycznia 2015 r.

Strategia Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=542