www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja
Artykuł dodany przez: admin (2014-11-06 11:16:36)

Informacja

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2013 poz. 1235)

informuje się o przystąpieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014 - 2020

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego  Planu  jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowaniem potrzeb rozwojowych Gminy Bargłów Kościelny w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy w perspektywie lat 2014-2020

 

 

Po przejściu procedury związanej z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny, stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy Bargłów Kościelny celem jej uchwalenia.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=530