www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja
Artykuł dodany przez: pawel (2014-11-04 13:17:26)

Informacja

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235)

informuje się o przystąpieniu do opracowywania

Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014 - 2020

Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem nowej Strategii jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowywaniem potrzeb rozwojowych Gminy Bargłów Kościelny w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuje się, że w związku z opracowywaniem dokumentu, przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców gminy ankietyzacja. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ankiecie proszone są o kontakt z tut. Urzędem Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 14

Po przejściu procedury związenej z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny, Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy Bargłów Kościelny celem jej uchwałenia.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=529