www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: pawel (2014-10-28 12:56:56)

Bargłów Kościelny dnia 28 października 2014 r.

O.6220.6.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia,

1. że w dniu 28 października 2014 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na „Budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej bezściołowej do 95 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1050m3, zbiornikiem na ścieki bytowe i technologiczne o pojemności 10m3, niezbędną infrastrukturą techniczną tj.: przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektroenergetycznym, robotem udojowym, zbiornikiem na mleko oraz utwardzonymi dojściami i dojazdami”.

2. z treścią wydanej decyzji wraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie i całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie zapoznać się można w siedzibie Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pok. nr 2, w godz.7:30-15:30,

Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=528