www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Artykuł dodany przez: admin (2014-10-13 12:37:25)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 310798-2014 z dnia 2014-09-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów
Przedmiotem zamówienia jest organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Kroszewie, w ramach której Wykonawca dostarczy i zamontuje gotowe elementy placu zabaw. Szczegółowy opis zamawianych elementów znajduje się w...
Termin składania ofert: 2014-09-26

Bargłów: Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 338904 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310798 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Kroszewie, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów, woj. podlaskie, tel. 87 642 56 08, faks 87 642 56 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Kroszewie, w ramach której Wykonawca dostarczy i zamontuje gotowe elementy placu zabaw. Szczegółowy opis zamawianych elementów znajduje się w szczegółowym zestawieniu (załącznik nr 1a do SIWZ): Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcy na wyposażenie placu zabaw, poczynając od dnia odbioru końcowego dostawy/montażu. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone wyposażenie zostanie protokolarnie przyjęte przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia/zestawieniu podano nazwę własną, znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu - zostały one podane przykładowo w celu określenia oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podane w opisie każdej pozycji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w w/w załączniku. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Kroszewie - dostawa wraz z montażem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34053,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 40417,80

  • Oferta z najniższą ceną: 40417,80 / Oferta z najwyższą ceną: 68600,00

  • Waluta: PLN.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=518