www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Labętnik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WYSOKA JAKOŚĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH.
Artykuł dodany przez: admin (2014-09-01 10:23:51)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 249718-2014 z dnia 2014-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabętnik
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia oraz organizacja placu zabaw ramach projektu pn. Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może...
Termin składania ofert: 2014-08-04

Łabętnik: WYSOKA JAKOŚĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
Numer ogłoszenia: 289550 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249718 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYSOKA JAKOŚĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia oraz organizacja placu zabaw ramach projektu pn. Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w szczegółowym zestawieniu (załącznik nr 1a do SIWZ): Część I - organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku, w ramach której Wykonawca dostarczy i zamontuje gotowe elementy placu zabaw. Część II - dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego SP w Łabętniku. Część III - dostawa sprzętu ITC i AGD do oddziału przedszkolnego SP w Łabętniku. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone wyposażenie zostanie protokolarnie przyjęte przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w w/w załączniku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-9, 37.52.00.00-9, 37.53.52.00-9, 45.42.11.45-2, 39.15.00.00-8, 30.21.31.00-6, 32.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego SP w Łabętniku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14707,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 17713,00

  • Oferta z najniższą ceną: 17713,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17713,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: dostawa sprzętu ITC i AGD do oddziału przedszkolnego SP w Łabętniku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • OPTINEX - Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14100,00

  • Oferta z najniższą ceną: 11869,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14100,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=501