www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na organizację placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku – dostaw
Artykuł dodany przez: admin (2014-08-29 07:47:00)

 

Szkoła Podstawowa w Łabętniku                                                               Łabętnik,  dnia 28.08.2014 r.

              Łabętnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

…............................................

         (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:           SP.271.2.2014  

                             (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: WYSOKA JAKOŚĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

                                                   (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

                                                                                              Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                             o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania na organizację placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku – dostawa wraz z montażem

 

         Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia: o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” dot. organizacji placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku – dostawa wraz z montażem, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu ceny złożonych ofert przewyższały kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

 

                                                                                               Dyrektor Szkoły

 

                                                                                             Ryszard Grudziński

                    

                    

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=500