www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Z A W I A D O M I E N I E
Artykuł dodany przez: admin (2014-06-25 10:03:53)

Bargłów Kościelny, dnia 25 czerwca 2014 r.

O.6220.5.2014

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

Z a w i a d a m i a m

1. że w dniu 17 czerwca 2014 r. na wniosek ŁAPIŃSKI MARIUSZ BUDOKOP Łapiński Mariusz z siedzibą Pruska Wielka 25, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”

2. planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Żrobki X zlokalizowanego na działce geod. nr 40/2 o pow.  ~ 2,04 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Żrobki gm. Bargłów Kościelny. Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

4. Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ze względu na ochronę środowiska jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I
w Suwałkach.

 

 W związku powyższym pismem znak O.6220.5.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 Niniejszym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój 2, w godzinach
7:30 – 15:30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=496