www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: P O S T A N O W I E N I E
Artykuł dodany przez: admin (2014-07-10 10:02:40)

Bargłów Kościelny, dnia 10 lipca 2014 r.

O.6220.5.2014

P O S T A N O W I E N I E

 

 Na podstawie art. 123 §1, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Wójt Gminy Bargłów Kościelny

p o s t a n a w i a

 

 przedłużyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”, prowadzonego na wniosek BUDOKOP Mariusz Łapiński z dnia 17 czerwca 2014r.
do dnia 29 sierpnia 2014 roku.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17 czerwca 2014 r. na wniosek ŁAPIŃSKI MARIUSZ BUDOKOP Łapiński Mariusz z siedzibą Pruska Wielka 25, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”

W związku powyższym pismem znak O.6220.5.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WSTI.4240.62.2014AN z dnia 07 lipca 2014 r., w którym wezwał do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej.

W związku z powyższym uwzględniając konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przez wnioskodawcę przedsięwzięcia oraz wypełniając dyspozycję zawartą w art. 36 zawiadamia się, że nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia
29 sierpnia 2014 r.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko
w odwołaniu od decyzji (art.141 § 1 i art. 142 kpa).

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=494