www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Bargłów Kościelny Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawo
Artykuł dodany przez: admin (2014-07-30 11:50:13)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 241076-2014 z dnia 2014-07-18 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług...

Bargłów Kościelny: Świadczenie usług podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT.
Numer ogłoszenia: 254708 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241076 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT możliwego do odliczenia przez Gminę Bargłów Kościelny za przeszłe okresy rozliczeniowe, które są możliwe do skorygowania oraz w okresach rozliczeniowych do roku 2017 włącznie...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226813,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 278980,45

 • Oferta z najniższą ceną: 278980,45 / Oferta z najwyższą ceną: 278980,45

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie jest zgodne z prawem, gdyż art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zastosowania zamówienia z wolnej ręki w przypadku wyboru Wykonawcy, który będzie świadczył przedmiotowe usługi prawnicze na rzecz Zamawiającego. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze polegające na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi ( w tym przypadku organami popdatkowymi - Urzędem Skarbowym) lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interes Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT. Powyższe oznacza możliwość zastosowania tych trybów zgodnie z wyborem Zamawiającego, bez konieczności wykazywania zarówno przesłanek określonych w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy zdecydował się udzielić zamówienia firmie Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. ze względu na fakt, że specyfikacja usługi wymaga wiedzy szczegółowej i oparta jest na właściwości Wykonawcy. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w szeroko pojętym prawie podatkowym, a prawnicy Kancelarii dysponują doświadczeniem zawodowym w tym zakresie, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz efektywność podejmowanych działań. Postępowania te zmierzać mają do odzyskania nadpłaconego przez Gminę podatku VAT i są podyktowane ważnym interesem Gminy Bargłow Kościelny. Celem odzyskania podatku VAT, niezbędne jest skorzystanie z bardzo wykwalifikowanej obsługi prawnej w zakresie usług prawnych, tj. zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT. Wyżej wymieniona usługa spełnia wymogi określone w założeniach warunkujących zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przepisów ustawy odnośnie stosowania przesłanek wyboru tego trybu. Wobec powyższego zastosowanie trybu z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione i zgodne z przepisami.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=487