www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B
Artykuł dodany przez: admin (2014-06-26 12:53:25)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172312-2014 z dnia 2014-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki na odcinku 2 436,87 mb. Zadanie obejmuje przebudowę drogi oraz remont istniejących...
Termin składania ofert: 2014-06-06

Bargłów Kościelny: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki
Numer ogłoszenia: 214748 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172312 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki na odcinku 2 436,87 mb. Zadanie obejmuje przebudowę drogi oraz remont istniejących zjazdów. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących rodzajów prac: 1.1 Roboty przygotowawcze: -odtworzenie trasy, -karczowanie krzaków, -rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego. 1.2 Roboty nawierzchniowe: -remonty cząstkowe istniejącej nawierzchni, -profilowanie i zagęszczenie podłoża, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 1.3 Elementy ulic: -ustawienie krawężników betonowych, -ustawienie obrzeży betonowych, -wykonanie chodników z kostki betonowej. 1.4 Roboty wykończeniowe i oznakowanie: -wykonanie poboczy i remont zjazdów z kruszywa naturalnego, -wykonanie oznakowania poziomego, -ustawienie oznakowania pionowego, -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, -ogrodzenie ochronne. 2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 3. Szczegółowy zakres robót określają Przedmiar robót oraz Projekt Budowlany i Zagospodarowanie terenu - załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na całość zamówienia, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 5. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub załącznikach do niej wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj. nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych materiałów lub urządzeń wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanych materiałów lub urządzeń itp.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 0   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PORR (POLSKA) S. A., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 789372,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 624289,00

  • Oferta z najniższą ceną: 624289,00 / Oferta z najwyższą ceną: 893194,94

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=482