www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy WZ.271.3.2014
Artykuł dodany przez: pawel (2014-06-12 14:41:44)

Gmina Bargłów Kościelny                                                    Bargłów Kościelny  dnia 12.06.2014 r.

     ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: WZ.271.3.2014                                                 

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

poprawę stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki

 

         Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na poprawę stanu infrastruktury drogowej                   i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny          100 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

Konsorcjum firm:

Budbaum Mosty i Drogi Sp. z o.o.

ul. Północna 27A

16-400 Suwałki

Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło

Biała Woda 50A

16-402 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

69,89

2.

PORR (POLSKA S. A.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,51

4.

Konsorcjum firm:

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Zakład Usług Wielobranżowych Mieczysław Karczmarczyk

Rębków ul. Starowiejska 26

08-410 Wola Rębkowska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,82

5.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,25

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę PORR (POLSKA) S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       Wójt

 

                                                                                             Andrzej Kwieciński                   
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=480